Konkurs za dodelu grantova - People in Need

2017-03-16 14:38:29

„People in Need“ (PIN), je češka nevladina, neprofitna organizacija, koja pruža brzu pomoć i razvojnu saradnju i podršku ljudima i zajednicama. Trenutne aktivnosti organizacije imaju za cilj da pomognu integraciju najranjivijih grupa na Kosovu.

U 2016. godini PIN Kosovo je pokrenuo projekat Integracija socijalno isključenih lica (ISEP) koji ima za cilj da pruži doprinos integrisanju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u dve opštine, Kosovu Polju i Gračanici. Kao deo ovog projekta, PIN je izradio Lokalni akcioni plan za inkluziju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u socijalne usluge i obrazovanje u ove dve opštine.

Ovaj poziv je otvoren za:

 • Javne osnovne škole u dotičnim opštinama
 • NVO
 • Neformalne grupe ili organizacije

 

Svi kandidati koji se prijavljuju treba da imaju sedište ili da su aktivni u opštinama Kosovo Polje ili Gračanica i sve inicijative treba da isključivo imaju koristi u pogledu integracije i socijalne inkluzije ranjivih grupa, naročito dece/omladine iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, koji žive u ove dve opštine.

 

Od korisnika grantova se očekuje sledeće:

 • Da se direktno bave problemom socijalne inkluzije ranjivih grupa u odnosu na institucije, pristupom socijalnim službama i uslugama, informisanošću o zdravstvenoj zaštiti, inkluzivnom obrazovanju, neformalnim obrazovnim aktivnostima i/ili životom zajednice;
 • Da predlažu konkretne, praktične, dobro organizovane aktivnosti radi rešavanja ciljanih problema.
 • Uključivanje ljudi van škole (na primer roditelja, zajednice, itd.).

 

Primeri aktivnosti: kampanje za zagovaranje i informisanje (zdravstvene i socijalne usluge), stvaranje inkluzivnog okruženja ili metoda rada u školama za decu sa teškoćama u učenju, stvaranje inkluzivnog prostora u zajednici za svu decu, izgradnja kapaciteta među školama, državnim institucijama i uključivanje roditelja, aktivnosti koje pomažu i olakšavaju pristup socijalno isključenih lica državnim institucijama.

 

Sledeće aktivnosti neće biti finansirane:

 • Političke ili verske aktivnosti;
 • Poslovne aktivnosti;
 • Projekti koji mogu da stvore negativan uticaj na životnu sredinu;
 • Nabavka vozila;
 • Gradnja, renoviranje ili opremanje individualnih kuća ili zgrada;
 • Pružanje finansijske pomoći;
 • Nabavka hrane, higijenskih paketa i lekova za pojedince;

 

Prioritet će biti dat kandidatima sa prethodni iskustvom u implementaciji sličnih projekata i projekata koji su direktno povezani sa ciljevima Lokalnog akcionog plana za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u obrazovanje i socijalne usluge 2017-2018 (pripremili PIN i opštine Kosovo Polje i Gračanica),Školskog plana inkluzije i Nacionalne strategije za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u kosovsko društvo 2017-2021.

Iznos granta i period implementacije

Maksimalno finansiranje za grantove za male projekte će biti 5.000 EUR, uz rok za implementaciju projekta do šest (6) meseci.

Okvirni period implementacije: maj - novembar 2017.

 

Podnošenje prijava:

Kandidati bi trebalo da podnesu sledeću dokumentaciju:

 • Popunjen obrazac prijave (aplikacije) (predlog projekta i budžet)
 • Zajednička izjava overena kod javnog beležnika (u slučaju prijavljivanja neformalnih grupa, kopije ličnih karata članova grupe)
 • Kopija potvrde o registraciji NVO (u slučaju da NVO podnosi prijavu)
 • Fiskalna potvrda škole (u slučaju da škola podnosi prijavu)
 • reference i sporazum o sufinansiranju (ukoliko je primenjivo)

Prijave treba da se podnesu u elektronskoj formi, poželjno je na engleskom jeziku.

Rok za podnošenje prijava:

Prijave se moraju podneti15. aprila 2017. godine do 16:00 časovana sledeću e-mail adresuanita.plakolli@peopleinneed.czsa naznakom“ISEP Grant application”na liniji za predmet dokumenta.

Prijave koje se dostave nakon isteka roka ili nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Za više informacija, obrazac za prijavu (aplikaciju) i odgovarajuće dokumente, molimo kontaktirajtenas na gore navedeni e-mail ili posetite našu Facebook stranicu „People in Need Kosovo“www.facebook.com/PINKosovo/ili na telefon br.049 117 122ili 045 723 035od ponedeljka do petka od 13:00 – 16:00 sati.