Konkurs za radna mesta - Opština Gračanica

2016-06-01 09:09:13

ОПШТИНА ГРАЧАНИЦА


На основу члана 11. став 1. Закона о цивилној служби (Бр.03/З-149), члана 15. став 1. Уредбе о процедури регрутирања у цивилној служби (Бр.02-2010), општина Грачаница дана 19.05.2016. године, oбјављује:

Ј А В Н И   К О Н К У Р С


РАДИ ДОПУНЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА:

                                                                               ОДЕЉЕЊЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ


1. Службеник кадровске службе

Опис послова: Учествује да се процес регрутовања изврши у складу са прописима који регулишу цивилну службу, ради да се оглашавање слободних радних места врши у складу са важећим уредбама, прима, региструје и проверава апликације кандидата који конкуришу за слободна радна места, припрема потребну документацију за комисију у вези процеса регрутовања, контролише да листе плата запослених буду припремљене у складу са правилима, ажурира досијее запослених са подацима и потребним документима, и да одмори запослених буду у складу са законским прописима, извештава руководиоца о евентуалним нерегуларностима, обавља и друге послове у складу са законом и правилима по налогу непосредног руководиоца.

Услови за заснивање радног односа:

-Завршена виша економска или правна школа,

-радно искуство најмање 2 године,

-добро познавање рада на рачунару,

-предност познавање језика у службеној употреби.

Коефицијент за обрачун плате: 6

Пуно радно време (40 сати недељно)

Број извршилаца: 1


2. Службеник за изградњу

Опис послова: Учествује у изради плана рада и рокова за извршавање радних обавеза, учествује у одређивању и поштовању услова градње, утврђује чињенично стање на терену, предлаже мере и даје упутства у области изградње, учествује у изради урабно-регулационих планова, сарађује са другим органима у области изградње, обавља и друге послове у складу са законом и правилима по налогу непосредног руководиоца.

Услови за заснивање радног односа:

-Завршен факултет архитектуре,

-радно искуство најмање 2 године,

-добро познавање рада на рачунару,

-предност познавање језика у службеној употреби.

 

Коефицијент за обрачун плате: 7

Пуно радно време (40 сати недељно)

Број извршилаца: 1

3. Службеник за обавезивање буџетских средстава

Опис послова: Учествује у изради плана рада и рокова за извршавање радних обавеза, врши попуну уплатница и спроводи плаћање, одређује кодове плаћања и врши обавезивање средстава за потребна плаћања, региструје све уплате, електронски обрађује рачуне, обавештава службе о расположивим финансијским средствима, стара се о тачности и уредности документације, роковима плаћања, сарађује са другим органима и организацијама у области свог деловања, обавља и друге послове у складу са законом и правилима по налогу непосредног руководиоца.

Услови за заснивање радног односа:

-Завршен економски факултет,

-радно искуство најмање 2 године,

-добро познавање рада на рачунару,

-предност познавање језика у службеној употреби.


Коефицијент за обрачун плате: 7

Пуно радно време (40 сати недељно)

Број извршилаца: 1

Трајање пробног рада: 12 месеци, уз могућност именовања на неодређено време.

Кандидат мора бити: пунолетан, пословно способан и да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за вршење посла и за која се изриче казна затвора у трајању од најмање 6 месеци.

Сваки кандидат уз апликацију прилаже: фотокопију личне карте, оверену фотокопију дипломе, доказ о радном искуству.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Апликације се могу преузети и поднети сваког радног дана у општини Грачаници у периоду од 08:00 до 16:00 часова.

Кандидати могу своје апликације да подносе у периоду од 20.05.2016. до 03.06.2016.године.

Напомена: Неблаговремена и некомплетна документација неће бити разматрана.