Konkurs za dodelu grantova - Zemljoradnička zadruga Gračanica

2016-05-19 12:15:18

ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA GRAČANICA

 

Raspisuje

KONKURS

za dodelu bespovratnih sredstava - pčelinjih košnica i opreme za pčelarstvo u 2016. godini

 

Zemljoradnička zadruga Gračanica objavljuje poziv za dodelu pčelinjih košnica i opreme za pčelarstvo.

Oprema će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima i fizičkim licima sa područja opštine Gračanica, upisanim u Registar članova Zemljoradničke zadruge Gračanica.

Zadruga će poziv realizovati dodelom košnica i opreme za pčelarstvo kroz:

 

20 grantova za Start up i 20 za aktivne pčelare.

 

 

Košnice i oprema će se odobravati u skladu i na osnovu pravilnika o raspodeli sredstava sa utvrđenim kriterijumima za dodelu opreme po raspisanom konkursu u 2016. Godini.

 

Prijave se mogu preuzeti u Zemljoradničkoj zadruzi Gračanica sa sedištem u Donjoj Gušterici, opštini Gračanica i u kancelariji Odeljenja za ekonomski razvoj i EU integracije u zgradi Biznis centra na Padalištu.

 

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da dostave i sledeću dokumentaciju:

 

  • Fotokopija lične karte (za podnosioca prijave),
  • Za aktivne pčelare potvrdu o posedovanju najmanje 15 košnica pčela, košnice treba da budu obeležene identifikacionim brojem vlasništva na osnovu unutrašnje odredbe od strane MPŠRR-a, i individualne dokaze overene od strane opštinskog direktorijata za poljoprivredu o broju skupova pčela i njihovom prebivalištu za 2015 godinu,
  • Dokaz o članstvu u Zemljoradničkoj zadruzi Gračanica,
  • Aneks 1: Formular za aplikante,

 

SVU DOKUMENTACIJU DOSTAVITI U ZATVORENOJ KOVERTI.

 

Na konkursu NE MOGU aplicirati pčelarska udruženja.

 

Konkurs je otvoren od 20. MAJA 2016 do 6. JUNA 2016. godine do 16 časova.

 

Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo lično u ZEMLjORADNIČKOJ ZADRUZI GRAČANICA U DONjOJ GUŠTERICI ILI U KANCELARIJI ODELjENjA ZA EKONOMSKI RAZVOJ NA PADALIŠTU U GRAČANICI

 

Sve dodatne informacije možete dobiti u NAŠOJ KANCELARIJI.