POZIV ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA ZA GRANTOVE - UNDP

2016-03-23 09:20:09

1. Pozadina/Pregled

Projekat „Brzo reagovanje za stabilizaciju zajednice (faza 2)“ koji finansiraju Kancelarija za pitanja zajednica (KPZ) iKancelarija premijera,obezbeđuje složeni instrument za rešavanje postojećih socijalno-ekonomskih potreba manjinskih zajednica Srba, Turaka, Bošnjaka, Roma, Aškalija, Egipćana i Goranaca.

U okviru ove posebne mere, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) obezbediće grantove i pružiti savetodavnu podršku porodicama u ostvarivanju prihoda.Cilj projekta je da podrži lokalne porodice u ostvarivanju dodatnog i stabilnog prihoda, kao i unapređivanje lokalne ekonomije. Podrška će maksimalno povećati potencijal za razvoj, doprinoseći poboljšanju socijalno-ekonomske situacije ovih zajednica.

Na osnovu specifičnih potreba opština, poslovnog profila i profila zajednice, biće pružena podrška ljudima koji žive u opštinama Gračanica, Novo Brdo, Gnjilane, Vučitrn, Klina i Obilić.Ova šema  pokušava da pokrije oblasti u kojima ne postoji dovoljan broj mera za povećanje izvora prihoda lokalnih manjinskih zajednica, ali i u kojima se pripadnici lokalne zajednice, uglavnom, bave poljoprivrednom proizvodnjom, na šta je i ova šema fokusirana.

2. Za šta?

Odabranimpodnosiocima biće pružena podrška za:


2.1 Poljoprivredna proizvodnja:

a) gajenje povrća i voća, unapređenje poljoprivredne tehnike, pčelarstvo itd.

b) razvoj delatnosti manjeg obima u oblasti uzgoja stoke.


2.2 Proizvodnja, prerada i pakovanje hrane

Prerada voća i povrća (proizvodnja meda, džemova, ajvara, zimnice, sokova itd.), prerada bilja (narodna medicina), industrija manjeg obima za preradu mleka ili proizvodnju mlečnih proizvoda (puter, pavlaka, jogurt, sir) itd.


3. Šta možete dobiti?

UNDPće pružiti finansijsku pomoć u maksimalnoj vrednostiod 4400 evra u vidu sirovina, mašina, alata, stoke i opreme za povećanje njihovih trenutnih proizvodnih kapaciteta. Grantovi ne pokrivaju administrativne troškove ili plate.

Odabrani korisnici će morati da učestvuju u (1-2 dana) obuci iz osnovnih preduzetničkih veština  (dohodovne aktivnosti, procena tržišta, pravni okvir itd.) u cilju da im se omogući da održe svoje dohodovne aktivnosti, kao i da ih razviju.


4. Ko može da se prijavi?

Svi podnosioci moraju:

- Imati ideju o načinu na koji će proširiti svoje postojeće aktivnosti u oblastima:

          1) poljoprivredni sektor, sa ciljem povećanja i unapređenja proizvodnje;

          2) prerada hrane i industrija pakovanja

- Biti radno sposobni

- Biti pripadnici manjinskih zajednica Srba, Turaka, Bošnjaka, Roma, Aškalija, Egipćana iGoranaca koji žive (borave) u opštinama: Gračanica, Novo Brdo, Gnjilane, Vučitrn, Klina i Obilić.


Podnosilac mora ispuniti sledeće kriterijume:

 • Član porodice sa 5+ članova
 • Vlasnik malog poljoprivrednog gazdinstva (manje od 2ha) – samo u slučaju prijavljivanja za poljoprivrednu proizvodnju(2.1)
 • Najmanje polovina radno sposobnih članova porodicemoraju biti registrovani kao nezaposleni/tražioci posla u opštinskim kancelarijama za zapošljavanje
 • Poseduje ili uzima u zakup objekat za proizvodnju/uzgoj
 • Poseduje veštine i iskustvo za uspešno obavljanje predloženih aktivnosti
 • Dozvoljena je samo jedna prijava po porodici

Podnosioci ne smeju:

 • Imati registrovani biznis koji ostvaruje prihode sa više od 2. registrovanih radnika
 • Nijedan od podnosilaca ne sme biti u radnom ili poslovnom odnosu sa zaposlenima uUNDP-u, KPZ-u ili opštini
 • Podnosioci se ne mogu prijaviti više puta


5. Podržane aktivnosti

Sledeće vrste aktivnosti od značaja za oblasti poljoprivrede i preradu hrane mogu biti finansirane, ali nisu ograničene na:

 • Uvođenje savremenog stočarstva i tehnike i prakse gajenja useva, uključujući eksperimentisanje sa novim sortama i hibridima
 • Poboljšanje infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, sa ciljem povećanja i unapređenja proizvodnjei kvaliteta poljoprivrednih proizvoda(staklenici, oprema itd.)
 • Proširenje postojećeg poljoprivrednog gazdinstva, povećanje broja grla stoke, podizanje i proširenje voćnjaka
 • Unapređenje ili pokretanje industrije za preradu i pakovanje hrane (podrška u vidu uređaja za hlađenje pakovanja, opreme za skladištenje, preradu)
 • Unapređenje ili pokretanje preduzeća za proizvodnju voća i povrća (proizvodnja meda, džemova, slatkog, sokova itd.)
 • Unapređenje ili pokretanje preduzeća za preradu mleka
 • Nove, male farme za proizvodnju mesa (npr. govedina, teletina, živina i riba)
 • Nabavka materijala za renoviranje ili prilagođavanje prostorija/objekata za obavljanje dohodovnih aktivnosti


Grantovi se NE smeju koristiti za:

 • Proizvodnju alkoholnih pića (sa sadržajem 18% alkohola)
 • Kupovinu transportnih vozila
 • Kupovinu nekretnina (zemljište, zgrade itd.)
 • Proizvodnju duvanskih proizvoda
 • Reklamiranje
 • Sve druge aktivnosti koje nisu u skladu sa ciljevima poziva za podnošenje predloga i projekta


6. Ocenjivanje

Panel za ocenjivanje i selekciju će se sastojati od najviše tri člana. Proces izbora će se sastojati od dva kruga:

6.1. Predselekcioni proces – nakon ocene kvaliteta projekta i formalnih aspekata prijave, 25 prijavasa najvećim brojem bodova će ući u uži krug.

6.2. Završni proces selekcije – Biće izvršen pregled potrebnih dokumenata, kao i terenske posete 25 najboljih podnosioca. Spisak najbolje ocenjenih predloga će biti javan i objavljen na odgovarajućim zgradama opština. Odabrani predlozi sa najvećom ocenom  imaju koristi od aktivnosti. Ukoliko kvalifikovani korisnik ne može ili odbije da učestvuje u aktivnostima, biće izabran sledeći podnosilac sa najvećim brojem bodova.

Otvaranje poziva za dostavljanje predloga - 22. mart

Rok za dostavljanje predloga - 10. april

Predselekcioni proces - 18. april

Završni proces selekcije, konačni rezultati - 1. maj

Obuka - 16-20.maj

Realizacija - 1. maj – 30. jun


Kupovina odobrenog materijala će biti obezbeđena od strane UNDP-a u saradnji i komunikaciji sa izabranim podnosiocima.


7.  Kako se prijaviti

Podnosioci dostavljaju predlog projekta u kome su opisali svoje aktivnosti. Podnosioci mogu svoje predloge dostaviti na engleskom, albanskom ili srpskom jeziku, u formatu koji se može preuzeti sa internet stranice UNDP-a  (www.undp.org) ili u odgovarajućim opštinskim kancelarijama za zajednice i povratak.


Zamolili bismo Vas da svoje prijave dostavite najkasnije do: 10. aprila 2016. u: 5:00 popodne:

 • Onlajn dostava sa priloženim dokumentom na shkelzen.hasani@undp.org Molimo Vas da u naslovu (Subject) imejla napišete: RRP2 GRANTOVI, Ili

 • Lična dostava. Odštampane i potpisane zahteve dostaviti opštinskoj kancelariji za zajednice i povratak (OKZP). Ili

Poštanska ili lična dostava odštampanih zahteva u A4 formatu u zatvorenoj koverti sa sledećim informacijama:

 • UNDP Kancelarija za projekat, Ul. Zagrebi 39, Priština
 • (Adresa podnosioca)
 • GRANTOVI RRP2 – NE OTVARATI


Svaka prijava nakon datog vremena i određenog datuma za prijem smatra se zakasnelom i neodgovarajućom.


8. Kriterijumi za selekciju

Prijavama će biti dodeljeni poeni na osnovu kvaliteta i izvodljivosti njihove primene u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Izvodljivost predloženih aktivnosti,
 • Poboljšanje produktivnosti,
 • Uticaj na porodično ili lično ostvarivanje prihoda,
 • Uticaj projekta na zaštitu i upravljanje životnom sredinom, kakav će uticaj projekat imati na životnu sredinu – da li su uspostavljeni adekvatni uslovi za izbegavanje negativnih posledica na prirodne resurse od kojih zavisi aktivnost kao i na šire prirodno okruženje


Dodatni poeni će biti dodeljeni:

 • Porodicama sa decom
 • Podnosiocima sa prebivalištem u ruralnom području
 • Povratnicima
 • Dugoročno nezaposlenim podnosiocima
 • Podnosiocima koji nikada nisu imali koristi od bilo koje prethodne šeme granta (od opština, ministarstava ili međunarodnih organizacija)
 • Za stvaranje drugog radnog mesta
 • Uticaj projekta na politike o rodnoj ravnopravnosti


9. Dodatne informacije o prijavi

U slučaju pitanja kontaktirajte kancelariju UNDP-a ul.: Zagrebi 39 Tel. br: +038 249 066 lok. 316 ili na imejl adresu; shkelzen.hasani@undp.org. Ili kontaktirajte službenika za zajednice i povratak u vašoj opštini.

Opština Gračanica: Elvira Cesasi, 2005982@gmail.com, 049 - 764 957

Novo Brdo: Jasmina Denić, jasminadenicokpz@gmail.com, 044 - 948 202

Gnjilane: Milivoje Živković, kzp.gnjilane@gmail.com, 044 - 917 624

              Elez Kurteshi, elez_kurteshi@hotmail.com, 044 - 985 316

Obilić:Slaviša Ađančić, slavisa.adjancic@rks-gov.net, 049 - 831 230

Klina: Milorad Šarković, milorad.sarkovic@rks-gov.net, 044 - 418 167

Vučitrn: Branislav Vuksanović, branislav_v@live.com, 045 – 202 976

Mogu se uputiti samo pitanja o procedurama, a ne u vezi sa kontekstom prijave.

Aplikaceije se mogu preuzeti u našj kancelariji.