Grantovi za razvoj privatnog sektora

2016-01-21 10:37:42

Asocijacija regionalnih razvojnih agencija (ARDA) je pokrenula grant šemu za razvoj privatnog sektora, koju finansira EU a koja ima za cilj da ponudi podršku ekonomsko održivim preduzećima i otvaranje novih radnih mesta.

Glavni cilj šeme grantova je podsticanje preduzetništva i stvaranje radnih mesta u svih pet ekonomskih regiona Kosova kroz podršku u osnivanju novih preduzeća i proširenje postojećih malih preduzeća.Za oživljavanje ove šeme grantova će se starati Asocijacija regionalnih razvojnih agencija (ARDA). Regionalne kancelarije ARDA u pet centara Kosova: Prištini, Peći, Gnjilanu, Prizrenu i Mitrovici će biti referentne tačke gde će potencijalni podnosioci prijava aplikacija u mogućnosti da dobiju dovoljno informacija u vezi grantova i potrebnu tehničku pomoć u procesu podnošenja aplikacija.

Grantovi će biti otvoreni kako za sektor proizvodnje tako i za sektor komercijalnih usluga.

Vrste grantova:

Lot 1: Grantovi za novo-registrovana preduzeća (start-up) u vrednosti manje od 2.000 do 5.000 evra.

Lot 2: Grantovi za postojeća preduzeća (preduzeća sa manje od 2 godine poslovanja) u vrednosti od 5.000 do 10.000 evra.

Lot 3: Grantovi za mala preduzeća (sa više od 2 godine poslovanja koja nameravaju da se prošire) u vrednosti od 10.000 do 20.000 evra.

Šema grantova ne odnosi se na sva preduzeća. Grantovi neće biti na raspolaganju za maloprodaju, izgradnju i građevinu, poljoprivredu ili obradu hrane.

Poziv za podnošenje prijava će biti otvoren do 15. marta 2016. godine u 16.00 časova. Prijave primljene nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

Asocijacija regionalnih razvojnih agencija (ARDA) će organizovati informativne sesije u svakoj opštini Kosova, na kojima će vam biti pružena mogućnost da iznesete sve nejasnoće u vezi procesa podnošenja prijave i ocene predloga.