JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA U OBLASTI ODRŽIVOG POVRATKA I OPSTANKA NA KOSOVU I METOHIJI

2015-11-17 09:12:09
 
REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Kancelarija za Kosovo i Metohiju

U skladu sa član 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09), član 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 94/13 ) i Zakonom o budžetu RS za 2015. godinu (“Službeni glasnik RS” broj: 142/14), Kancelarija za Kosovo i Metohiju raspisuje:

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA U OBLASTI ODRŽIVOG POVRATKA I OPSTANKA NA KOSOVU I METOHIJI

1. KRITERIJUMI KOJE UDRUŽENjE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI
Na konkursu može da učestvuje udruženje:
koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09), 
koje program / projekat realizuje na teritoriji AP Kosova i Metohije ili za korisnike sa teritorije AP Kosova i Metohije;
koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa; 

2. IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA
Ukupan iznos sredstava za finansiranje programa / projekata udruženja u oblasti ODRŽIVOG POVRATKA I OPSTANKA NA KOSOVU I METOHIJI iz budžeta Kancelarije za Kosovo i Metohiju u novembru 2015. godini iznosi 10.500.000,00 dinara.

3. ROK REALIZACIJE PROGRAMA / PROJEKATA: 
Sredstva se dodeljuju za programe / projekte koji će se realizovati  u periodu ne dužem od 6 meseci. 

4. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI:
Predlagač programa / projekta obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:
- prijavni obrazac za konkurs (preuzeti iz sekcije Dokumenta – prijava za konkurs);
- popunjen obrazac predloga programa / projekta (preuzeti iz sekcije Dokumenta – obrazac za pisanje predloga projekta i dokument Smernice NVO 2015);
- popunjen obrazac budžeta programa/projekta (preuzeti iz sekcije Dokumenta – budžet predloga projekta i Uputstvo za sastavljanje budžet projekta);
- popunjen obrazac narativnog budžeta projekta (preuzeti iz sekcije Dokumenta – obrazac za pisanje narativnog budžeta);
- overenu fotokopiju statuta udruženja, na osnovu kojeg je izvršena registracija, kojim se potvrđuje da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje

- potpisan i overen obrazac Izjave udruženja da: nije u postupku likvidacije ili stečajnom postupku; nema izrečenu pravnosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti u oblasti u kojoj se projekta realizuje u periodu od dve godine pre dana objavljivanja javnog konkursa i da su izmireni porezi i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije

5. NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS
Predlagač je obavezan da dostavi jedan primerak overene i odštampane osnovne konkursne dokumentacije kao i elektronsku verziju konkursne dokumentacije obavezno na CD-u a u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekata. Obavezna konkursna dokumentacija, osnovna i prateća se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs – ne otvarati” na dole naznačenoj adresi. 
Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:
Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Bulevar Mihajla Pupina br. 2
11000 Beograd
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice www.kim.gov.rs
Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 011/ 3014534 ili putem elektronske pošte na adresu sladjana.markovic@kim.gov.rs

6. ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI POZIV / KONKURS I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENjIMA
Rok za podnošenje prijave i predloga programa / projekta na ovaj javni poziv / konkurs je od dana objavljivanje javnog poziva do 23.novembra 2015. godine u 12 časova. Blagovremenom prijavom se smatra preporučena pošiljka predata pošti ili na pisarnici najkasnije do navedenog termina.
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa / projekata, koju utvrđuje konkursna komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici www.kim.gov.rs  u roku od najviše 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Rok za donošenje odluke o izboru programa/projekata kojima se iz budžeta Kancelarije za Kosovo i Metohiju dodeljuju sredstva je 15 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja)