Konkurs za radno mesto: Službenik za EU integracije

2015-11-11 09:56:29
Na osnovu Zakona Br. 03/Z - 149 o Civilnoj Službi Republike Kosova i Pravilnika Br. 02/2010 o Proceduri Regrutovanja u Civilnoj Službi Republike Kosovo, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite raspisuje: 

Konkurs

Naziv položaja: Službenik za Evropske Integracije (1 radno mesto) 
Departaman za Europsku Integraciju i Koordinaciju Politika 
Broj reference: 10/2015- DEIKP-MRSZ 
Akt Imenovanja: Prema Zakonu o Civilnoj Službi Republike Kosovo 
Koeficient: 7 (sedam) Funkcionalna 
Kategorija: Profesionalni 
Nivo Izvještava: Rukovodiocu Departmana za Evropsku Intergraciju i Koordinaciju Politika 

Namena radnog mesta: U specifično profesionalnom okviru, obavlja stručne poslove iz oblasti evropskih integracija, uključujući i istraživanje i savetodavne usluge pod ograničenim nadzorom osoblja višeg nivoa. 

Dužnosti i odgovornosti : 
  • Učestvuje u izradi i usvajanju radnog plana i rokova sa rukovodiocem i stručnom osobljem višeg nivoa za pružanje relevantnih proizvoda i usluga iz oblasti evropskih integracija; 
  • Sprovodi istraživanja i analize politika i procedura integracije u EU u odgovarajućim oblastima i doprinosi u pružanju saveta višim rukovodiocima u vezi sa evropskim integracijama, prema uputstvima višeg/ iskusnijeg osoblja; 
  • Povezuje se sa visokim zvaničnicima za pripremu izveštaja i preporuka o razvoju i unapređenju političkog regulatornog okvira i u skladu sa standardima EU-a; 
  • Prikuplja informacije i konsultuje se sa nadležnom ministarstvom za evropske integracije za sprovođenje politika i smernica u skladu sa nacionalnim politikama; 
  • Sarađuje sa kancelarijom personala o pitanjima vezanim za evropske integracije, itd; 
  • Pomaže u organizaciji redovnih sastanaka Procesa Stabilizacije i Pridruživanja, međuministarske sastanke i sastanke sa donatorskim organizacijama i drugim relevantnim akterima; 
  • Prati sprovođenje APEP, IPA i priprema izvještaje za rukovodioca organizacione jedinice o postignutom napretku; 
  • Obavlja svaki zadatak u specifičnoj stručnoj oblasti u skladu sa zakonima i propisima, koji se mogu povremeno i razumno tražiti. 

Potrebne veštine: Poznavanje rada na kompjuteru u programskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Access); 
Poznavanje i značajno profesionalno iskustvo u stručnim i relevantnim aspektima evropskih integracija i relevantnim aktivnostima; 
Poznavanje važećih zakona i propisa; 
Sposobnost za rad kao deo tima; 
Sposobnost za komunikaciju i planiranje rada, eventualna koordinacija sa osobljem na administrativnom nivou; 
Istraživačka, analitička sposobnost i formulacija preporuka i profesionalnog savetovanja. 

Kvalifikacije i radno iskustvo: Univerezitetska diploma Društvenih Nauka sa najmanje 2 godine radnog iskustva. Poželjno znanje engleskog jezika. 

Obrasci za prijavu se uzimaju u recepciji MRSZ-a i popunjen se dostavlja u Kancelariji za Ljudske Resurse, Kancelarija br. 403 u četvrtom (IV) spratu, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00, adresa: Ulica "OVK së'Br.1 Priština. Zvanični obrazac za prijavu, možete naći na web sajtu: http://www.mpms-rks.org Aplikacije poslate poštom koje nose pečat od poslednjeg dana roka za aplikaciju će se smatrati valjanim ako stignu u roku od četiri (4) dana. Nepotpune aplikacije neće biti razmatrane. Aplikaciji treba priložiti kopije dokumentacije o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama, dokazi o radnom iskustvu, kopiu lične karte i druga potrebna dokumenata koja se traže za radno mesto. Kandidati koji će biti odabrani za uži izbor će proći pismeni test i intervju. Trajanje imenovanja prema CSL, uključujući i period 1 godišnjeg probnog rada. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Rok za prijavu je od 30.10.2015 do 13.11 .2015. Civilna Služba Kosovu pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i prima aplikacije muskaraca i žena iz svih zajednica na Kosovu.