Konkurs za radna mesta u Skupštini Kosova

2015-08-04 11:10:03
Na osnovu Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova, br. 03/L-149/, Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:
KONKURS
Za popunjavanje položaja, i to:

1. Položaj: Lektor za srpski jezik 

Referenca: DSHGJ - 01/4-15
Koeficijent: C-8 
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 2 (dva) 
Nadzorni: Koordinator Jedinice 
Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Lektora - Koordinatora Jedinice, lektor je odgovoran za:Lekturu zakonskih i ostalih akata Skupštine na srpskom jeziku; Lekturu amandmana, javnih zahteva i ostalih dopisa za Skupštinu i tela Skupštine; Lekturu tekstova prevedenih sa albanskog, engleskog i turskog na srpski jezik;Lekturu pročišćenih tekstova zakona na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština;Strukturu sintakse i jezičkog nivoa zakonskih tekstova i amandmana na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština. Obavlja i druge poslove iz oblasti delokruga i aktivnosti na zahtev nadzornog.
Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti: 
Fakultetska diploma u oblasti jezika i književnosti. 
Najmanje 3 godine profesionalnog radnog iskustva na poslove iz oblasti lekture, korekture i prevoda zakonodavstva u institucijama. 
Veštine:
- Veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući i odličnu sposobnost za prevod raznih dokumenata,
- Odlično poznavanje pravopisa i sintakse srpskog jezika,
- Organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u više etničkoj sredini,
- Sposobnost za profesionalno, jasno i koncizno prevođenje dokumenata,
- Sposobnost za rad na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Dobro poznavanje rada na kompjuteru.

2. Položaj: Visoki zvaničnik za isplate

Referenca: DPI - 01/7-15
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan) 
Nadzorni: Koordinator Jedinice
Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Visokog financijskog zvaničnika - Koordinatora Jedinice, Visoki zvaničnik za isplate je odgovoran za: koordinaciju aktivnosti i poslova u vezi sa platnim spiskom za Skupštinu, osiguravanje i odobravanje blagovremene isplate plata i nadoknada, obračunavanje plata i nadoknada u skladu sa budžetom, kontrola platnog spiska, sravnjivanje vrednosti ,saradnja sa službom osoblja, za pridržavanje određenih rokova za svaku eventualnu izmenu, iniciranje radnji i odgovornosti oko isplate plata, njihovoj tačnosti i preciznosti,mesečno, tromesečno i godišnje izveštavanje u vezi potrošnje plata i nadoknada i nadoknada, kao i individualni izveštaji, obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo :
Fakultetska diploma u oblasti ekonomije - diplomirani ekonomista/master ekonomije, Profesionalno iskustvo u ekonomije i finansija u državnoj adminsitraciji, najmanje 3 godine, uključujući pružanje pomoći i ekonomskih saveta,iskustvo u financijske poslove i budžetske procedure.
Veštine:
- odlične komunikacijske veštine, pismeno i usmeno, na zvaničnim jezicima,
uključujući odlične sposobnosti izrade raznih dokumenata, 
- sposobnost za izradu budžetskih i finansijskih dokumenata, na logičan, jasan i precizan način,
- odlične sposobnosti za diskusije i komunikacije, 
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskih programa, 
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

3. Položaj: Zvaničnik oblasti u parlamentarnoj komisiji 

Referenca: DKP - 01/4-15
Koeficijent: D - 7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 3 (tri) 
Nadzorni: Koordinator komisije
Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora Jedinice za podršku parlamentarne komisije, zvaničnik oblasti je odgovoran za:
pružanje pomoći u davanju profesionalnih saveta za zakonodavstvo, koje se razmatra u Komisiji, u vezi dotične oblasti,davanje usmenih i pismenih saveta za Komisiju, u vezi dotične oblasti, pružanje pomoći u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona, u vezi dotične oblasti,pripremanje nacrta preliminarnog izveštaja u normativnom delu Nacrta zakona, u vezi dotične oblasti,pružanje pomoći u izradi zapisnika, izveštaja i preporuka i konačnih izveštaja o nacrtima zakona, izveštaja o nadgledanju sprovođenja zakona, izveštaja o radu nezavisnih organa i godišnjih i izveštaja na kraju mandata,otkucanje poziva, izveštaja, zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisija, formiranje i održavanje dosijea, kontakt lista i registara komisija,prijem i kontrolu korespondencije i prilaženje istoj potrebne - odgovarajuće informacije,obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo :
Fakultetska diploma u oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava, Profesionalno iskustvo u zakonodavstvu, najmanje 2 godine, uključujući pružanje stručnih saveta u dotičnoj oblasti.
Veštine:
- da poseduje odlične veštine za stručna istraživanja i analize, 
- da radi na politički nepristrasnim osnovama i pod pritiskom vremena,
- da raspolaže odličnim znanjem za pismeno i usmeno komuniciranje na zvaničnim jezicima, 
- poznavanje engleskog jezika je prednost,
- da raspolaže odlične sposobnosti za korišćenje kompjuterskih programa i interneta.

4. Položaj: Visoki zvaničnik za ceremonijal 

Referenca: DPMO - 01/7-15
Koeficijent: D - 7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan) 
Nadzorni: Koordinator Jedinice
Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom visokog zvaničnika za protokol - Koordinatora jedinice, Visoki zvaničnik za ceremonijal je odgovoran za:
sprovođenje Zakona o Državnom protokolu, Zakona o upotrebi državnih simbola i pravila protokola,organizovanje ceremonije dočeka i ispraćaja stranih ličnosti u Skupštini: Predsednik, Predsednik Parlamenta, Premijer, Ministar spoljnih poslova, organizovanje ceremonije otvaranja Novog saziva u Skupštini,organizovanje ceremonije polaganja zakletve Predsednika u Skupštini, organizovanje ceremonije Svečane sednice, podršku na redovnoj sednici, susrete, sednici Predsedništva Skupštine i šefova parlamentarnih grupa, pripremanje sala, postavljanje zastava, organizovanje pogrebnih ceremonija,organizovanje zvaničnih ceremonija, zvaničnih i javnih praznika, zvaničnih dočeka, koktel - dočeka, ručkova i večeri, kartica za sedenje i sprovođenje pravila prednosti,sarađuje sa Državnim protokolom, Konzularnom direkcijom u Ministarstvu spoljnih poslova i Opštom direkcijom Policije i Aerodroma u vezi sa organizovanjima,realizaciju drugih obaveza u vezi delokruga službe za protokol i međunarodne odnose, koji proizilaze tokom radnog procesa i aktivnosti,obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo :
Fakultetska diploma u oblasti prava javne administracije ili univerzitetska diploma, Profesionalno iskustvo, najmanje 2 godine, u protokolu, javnoj administraciji, marketingu,
Veštine:
- odlučne komunikativne veštine, pismeno i usmeno na službenim jezicima, 
- dobre personalne i profesionalne sposobnosti za izvršenje obaveza i koordinaciju sa kolegama i nadzornim,
- sposobnost za savlađivanje i organizovanje rada, da je u stanju da iznalazi rešenje i da radi sa promenljivim radom vremenom,
- odlično odevanje i lični izgled, 
- sposobnost da radi na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskih programa, 
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

5. Položaj: Zvaničnik za biblioteku 

Referenca: DHBA - 01/7-15
Koeficijent: D -7 
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan) 
Nadzorni: Direktor Direkcije
Zadaci i odgovornosti
Pod nadzorom Direktora Direkcije za istraživanja, biblioteku i arhiv, zvaničnik za biblioteku, odgovoran je za:
Sistematizaciju i klasifikaciju bibliotekarskog fonda, procenu potreba za obogaćivanje bibliotekarskog fonda, Pružanje knjiga, časopisa i ostalog bibliotekarskog fonda, za poslanike i radnike Administracije Skupštine,Vršenje istraživanja u cilju obogaćivanja bibliotekarskog fonda Biblioteke Skupštine,Pružanje referentnih informacija za zvaničnike istraživanja i ostalo osoblje Skupštine,Monitorisanje na dnevnoj osnovi pisane kosovske štampe i, o člancima koji se odnose na rad Skupštine i poslanika Skupštine, sastavlja kratak elektronski izveštaj, koji se dostavlja poslanicima i službenicima Administracije Skupštine, putem elektronske pošte,Istraživanja na Internetu, kao i pružanje bibliotekarskih usluga službenicima Administracije i poslanicima Skupštine, pri čemu pruža elektronsku verziju knjiga, časopisa, periodične štampe i novina, koje su u elektronskom obliku,Tesno sarađuje sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Kosova, kao i sa bibliotekama državnih i privatnih univerziteta,Stvaranje i ažuriranje elektronske baze podataka, sa naslovima bibliotekarskog fonda,
Obavlja i ostale poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, na zahtev nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo:
- Diploma četvorogodišnjeg fakulteta/ master iz društvenih nauka,
- Profesionalno iskustvo, najmanje dve godine,
- Radno iskustvo u menadžiranju, sistematizaciji i klasifikaciji bibliotekarskog fonda je prednost. 
Sposobnosti:
- odlične sposobnosti usmenog i pismenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući odlične sposobnosti u menadžiranju, sistematizaciji i klasifikaciji bibliotekarskog fonda,
- odlične sposobnosti za diskusije i komuniciranje,
- sposobnosti za rad na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima, i
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

6. Položaj: Tehnički službenik za kontrolu i održavanje

Referenca: DSHT - 01/7-15
Koeficijent: E-6 
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan) 
Nadzorni: Koordinator Jedinice
Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Koordinatora elektro-mašinskog održavanja - Koordinatora jedinice, službenik je odgovoran za:
koordinaciju posla sa ugovorenima za čistoću i održavanje zgrade,izdavanje i evidenciju materijala održavanja ugovorenima održavanja,kontrolu čistoće zgrade i spoljnih prostora, praćenje svakodnevnog održavanja i kontrolu opreme u zgradi,preduzimanje potrebnih mera za trenutno otklanjanje defekata opreme,kontrolu i koordinaciju posla sa ugovorenima,koordinaciju posla u zgradi sa komunalnim kompanijama,Obavlja i druge poslove u okviru delokruga rada, na zahtev nadzornika.
Kvalifikacija i iskustvo
Srednja tehnička škola,Radno iskustvo najmanje 2 godine
Veštine:
- Odlične veštine komuniciranja na službenim jezicima,
- Poznavanje rada na računaru na programima Word, DMS i drugim programima.
- Sposobnost za sastavljanje informacija, saopštenja, poziva, dopisa i drugih,
- Sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama..

7. Položaj: Tehničko administrativni službenik

Referenca: DPPP - 01/7-15
Koeficijent: E-6 
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan) 
Nadzorni: Koordinator Jedinice 
Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Koordinatora jedinice, administrativan službenik je odgovoran za:
prijem, evidentiranje i raspodelu svih dokumenata koji se adresiraju poslanicima i telima Skupštine, od ovlašćenih lica, rezervisanje i određivanje sala za sednice tela Skupštine, informisanje poslanika i tela Skupštine, kao i ovlašćenih lica koja prate radove Skupštine, o datumu i mestu održavanja sednica,pružanje tehničke i administrativne pomoći poslanicima Skupštine tokom održavanja plenarne sednice,evidentiranje prisutnosti poslanika u radove plenarne sednice,prebrojavanje glasova, kada se glasa dizanjem ruku, na plenarnoj sednici, iobavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo
Diploma nivoa bachelora Najmanje 2 godine radnog iskustva u javnoj adminsitraciji.
Veštine:
- veštine komuniciranja, usmeno i pismeno, na službenim jezicima Skupštine, 
- visoki profesionalni nivo i lični integritet, 
- sposobnost da radi na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama 
- poznavanje rada na računaru na programima Word, DMS i drugim programima.
- sposobnost za sastavljanje informacija, saopštenja, poziva, dopisa i drugih,
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima,
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

8. Položaj: Operater / Daktilograf 

Referenca: DPPP - 01/7-15
Koeficijent: E-6 
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan) 
Nadzorni: Koordinator Jedinice
Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Koordinatora jedinice, operater/daktilograf, je odgovoran za: 
transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku plenarne sednice Skupštine,
transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku sednice Predsedništva Skupštine, 
transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku javnih debata, 
obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog. 
Kvalifikacija i iskustvo
Fakultetska diploma - bachelor ili viša škola, 
Najmanje dve (2) godine radnog iskustva u profesiji, 
Veštine:
- veštine komuniciranja, usmeno i pismeno, na službenim jezicima, 
- sposobnost za profesionalno otkucavanje dokumenata, 
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima,
- odlučno poznavanje albanskog i srpskog jezika. 
- dobre veštine za timski rad

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE
Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA
Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493

Rok za konkurisanje je od 04.08.2015 do 18.08.2015, do 16:00 časova.