Konkurs za predsedavajućeg i članove komiteta za Reviziju

2015-06-10 10:01:57
Predsednik opštine Gračanica Vladeta Kostić na osnovu člana 6. Zakona br. 03/L-128 o Unutrašnjoj reviziji objavljuje konkurs za Predsedavajućeg i članove komiteta za Reviziju.
Osnovni cilj ove pozicije je da predsedavajući bude nazavisan, sposoban, zainteresovan da pomogne organizaciji i promoviše objektivnost i autoritet komiteta, dok članovi Komiteta pružaju podršku rukovodstvu, pružaju savete u svim oblastima koje su odgovornost rukovodstva, obezbeđuje da rukovodstvo Opštine izvršava svoje aktivnosti u skladu sa važećim zakonskim odredbama, razmatra i odobrava ali ne upravlja strategijom i godišnjim planovima Jedinice za Unutrašnju reviziju,razmatra izveštaje spoljne revizije, štiti samostalnost Unutrašnje revizije, savetuje o pitanjima vezanim za identifikacione rizike i za sistem Opštine, vodi beleške o sastancima zajedno sa izveštajima podnetim od strane unutrašnje revizije.
Kvalifikacije i radno iskustvo:
Predsedavajućeg i članove komiteta imenuje rukovodstvo Opštine Gračanica i oni moraju biti iz redova drugih subjekata javnog sektora i građanskog društva. Oni moraju biti stručnjaci raznih oblasti poput knjigovođa, revizora, stručnjaka javne uprave....
Vremensko trajanje ugovora:
Mandat Komiteta za reviziju traje od 1-3 godine uz mogućnost reimenovanja ali ne više od dva uzastopna mandata. Rok za podnošenje dokumentacije je 7 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti svakog radnog dana od 8-16 časova u opštini Gračanica gde se mogu i preuzeti aplikacije.
Primedba: Nekompletna dokumentacija i dokumentacija koja je podneta nakon isteka roka neće biti razmatrana.
Napomena: Predsedavajući i čanovi komiteta neće dobijati mesečnu platu već će njihov rad biti plaćen na osnovu broja održanih sastanaka koji će biti organizovani četiri puta godišnje.
Potrebna dokumentacija:
-kopija lične karte
-dokaz o radnom iskustvu
- dokaz o stečenom obrazovanju