Poziv za dostavljanje prijava za dodelu nepovratnih donacija (grantova)

2015-04-02 08:46:58
DSP i KCSF obaveštavaju da je poziv za apliciranje za Institucionalne Grantove otvoren. Poziv za apliciranje za 2015 godinu mozete skinuti ovde. Popunjene aplikacije trebaju se dostaviti u kancelarijama KCSF‐a najdalje do 30. marta 2015.godine u 16:00 sati.
 
Bilo kakvo pitanje u vezi sa pripremom aplikacije za institucionalne grantove se može poslati na e‐mejl dsp@kcsfoundation.org najdalje do 24 marta, 2015. Odgovore dobićete pismeno. Ako treba, KCSF će da organizuje informativnu sesiju da daje odgovore na vaša pitanja. 
 
Za vremenski period 2014 – 2018. godine DSP će podržati projekte, koji će uticati na društvo, i pružaćeinstitucionalnu podršku za organizacije koje sistematski prate ove promene i podstiču  iste. DSP ima za cilj da postigne pozitivne promene na lokalnom i centralnom nivou.

Opšti cilj DSP‐a je podrška razvoju demokratskog društva na Kosovu. Dugoročni cilj DSP‐a je postizanje vidljivih i održivih promena, koje doprinose razvoju demokratksog društva na Kosovu.  
   
DSP daće svoj doprinos u postizanju sledećihobjektiva/rezultata:

Objektiv I: Građani Kosova i organizacije civilnog društva povećavaju svoja zahtevanja naspram institucijama i preuzimaju aktivnu ulogu u traženju visokokvalitetnih usluga, dobre vladavine i integraciji manjina.  
Objektiv II: Diaspora daje aktivan doprinos u demokratskom i društvenom razvoju Kosova

PRIORITARNA POLjA INTERVENCIJE

Nacrti projekta trebaju tretirati najmanje jedno od dole navedenih polja intervencije:
 
Povećana građanska aktivnost da bi se uticalo na prioritetima, planiranju i donošenju odluka lokalne i centralne vlasti,
Povećanje građanske aktivnosti u nadgledanju i traženju odgovornosti za nedostatke u radu lokalne i centralne vlasti,
Povećanje učesništva u izradi budžeta, sa posebnim naglaskom na uključenje žena i manjinskih zajednica,
Poštene i transparentne izbore,
Povećanje društvene, ekonomske i kulturne integracije između većine i manjinskih zajenica,
Poboljšanje jednakosti polova u obrazovanju, na radnom mestu i u javnom životu, 
Doprinos kosovskih medija i civilnog društva u procesima donošenja odluka i izrade politika, koje ogledavaju i primenjuju društvena prava i politike dijaspore.

ZADNjI ROK ZA APLICIRANjE

Za aplikacije za grantove za projekte, mogućnost za aplikaciju je otvorena tokom celog vremena bez nekog roka za aplikaciju.

Za aplikacije za institucionalne grantove, krajnji rok za apliciranje će se objaviti za svaki poziv za aplikaciju. Tokom jedne godine se predviđa najmanje jedan poziv za aplikaciju za institucionalne grantove. Navedite relevantni poziv za aplikaciju za institucionalne grantove za validni rok za aplikaciju preko linka www.kcsfoundation.org/dsp .

KONTAKT
 
Bilo kakvo pitanje u vezi sa pripremom aplikacija ili sa detaljima aplikacije za grantove se mož poslati na e‐mejl dsp@kcsfoundation.org ili na brojeve telefona 038/248‐636, 248‐643.